Nieczystości z niektórych miejscowości spoza aglomeracji średzkiej w kolejnych latach mogą trafiać do gminnej oczyszczalni w Chwałkowie, a nie do tych wiejskich. To plany Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie.

W najbliższych latach przed włodarzami gminy Środa stoi poważne zadanie inwestycyjne. Jest nim modernizacja oczyszczalni ścieków w Chwałkowie.

Prace nad oczyszczalnią ścieków w Boguszynie coraz szybciej zbliżają się ku końcowej realizacji. Z informacji otrzymanych od wójta gminy Nowe Miasto Aleksandra Podemskiego wynika, że powstał już zbiornik uśredniający oraz trwają prace remontowe w budynku technicznym.

Urzędnicy podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Radni z gminy Nowe Miasto poruszali temat oczyszczalni ścieków wielokrotnie. Ostatecznie podjęto decyzję o rozbudowie istniejącego już obiektu w Boguszynie. Na końcu maja ogłoszono przetarg, a przed kilkunastoma dniami go rozstrzygnięto. Kto zatem wykona inwestycję?

DominoFashion Grudzień
Reklama GPŚ BOCZNA